Privacy & cookies

Deze website is eigendom van Het Looks cvba.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Het Looks cvba hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Looks cvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) (ook gekend als GDPR).

Via deze privacyverklaring wil Het Looks cvba je duidelijkheid geven over:

  • aan wie deze privacyverklaring is gericht: zie punt 2.
  • wie de verantwoordelijke is voor de verwerking: zie punt 3.
  • welke verwerkingen we doen: zie punt 4.
  • welke rechten je hebt met betrekking tot deze verwerkingen: zie punt 5.
  • wat zijn cookies en welke worden gebruikt op deze site: zie punt 6.

2. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze diensten of activiteiten.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Het Looks cvba, Ros Beiaardstraat 13-15, 2500 Lier. Het Looks cvba wordt volgens de GDPR beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Het Looks cvba instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens in onze interne databank, en dat je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking je je kan wenden tot Het Looks cvba:

Het Looks cvba
Ros Beiaardstraat 13-15
2500 Lier
BTW BE 0654.973.001
info@hetlooks.be

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. formulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact…). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4.2. Waarom verwerken we die persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Opdat je kan gebruik kan maken van de diensten en activiteiten van Het Looks cvba;
  • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en voordelen;
  • In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

4.3. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft worden nooit aan derde partijen verstrekt en blijven enkel intern voor eigen doeleinden.

4.4. Bewaartermijn
Het Looks cvba bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Personen die dit wensen kunnen altijd vragen hun gegevens te wissen.

4.5. Beveiliging van de gegevens
Het Looks cvba neemt technische en organisatorische maatregelen om de verwerking op een veilige manier te laten plaatsvinden.

5. Je rechten omtrent je gegevens

5.1. Je rechten
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres en mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan je ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

5.2. Inbreuk in verband met je persoonsgegevens
Het Looks cvba stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing.

5.3. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be

6. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.